Wzór zgłoszenia wierzytelności, w wersji do edycji, w postępowaniu Basel Olten Pharm S.A. dostępny tutaj

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj

 

————————————————————————-

Warszawa, dnia 15 października 2019 roku

 

KOMUNIKAT NR 4 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

 

 Szanowni Państwo,

 

Działając jako syndyk Basel Olten Pharm S.A., w związku z licznie napływającymi zapytaniami dotyczącymi sporządzenia listy wierzytelności
w toku postępowania upadłościowego Basel Olten Pharm S.A. informuję, że syndyk oczekuje na przekazanie złożonych przez wierzycieli w Sądzie Upadłościowym zgłoszeń wierzytelności.

 

Przewidywany przez syndyka, orientacyjny termin sporządzenia listy wierzytelności to, z uwagi na ilość wierzycieli, nie wcześniej niż koniec lutego 2020 roku. Obwieszczenie o sporządzeniu oraz przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – nie będą w tym przedmiocie wysyłane osobne pisma ani informacje do poszczególnych wierzycieli, a lista będzie do wglądu w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A.

 

Odnosząc się do zapytań w zakresie zgłaszania wierzytelności z przekroczeniem terminu wskazanego w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości Basel Olten Pharm S.A., syndyk wskazuje, że termin na zgłaszanie wierzytelności (liczony jako miesiąc od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. dzień 11 lipca 2019 roku) nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego nieznaczne przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków procesowych, jednakże należy mieć na uwadze uregulowanie art. 252 i nast. PU, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

 

Zgodnie z art. 253 po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Pismo syndyka do pobrania tutaj

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT NR 3 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

Szanowni Państwo Pracownicy Basel Olten Pharm,

 

Działając jako syndyk Basel Olten Pharm S.A., w związku z licznie napływającymi do biura syndyka zapytaniami związanymi z roszczeniami byłych Pracowników Upadłego syndyk wskazuje, że:

 1. Syndyk w dniach 26-28 sierpnia 2019 roku dokonał wypłat całości środków przekazanych przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych należnych Pracownikom zgodnie z poniżej przywołanym wyciągiem z przepisów tj. z zastosowaniem ograniczenia w postaci ram czasowych, wysokości świadczeń oraz podstaw na jakich oparte są zasady wypłacania świadczeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne świadczenia uznane przez syndyka, umieszczone na liście wierzytelności, będą ewentualnie wypłacane na dalszym etapie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego (PU).

 2. Zgodnie z treścią art. 237 PU nie wymagają zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi niezaspokojone należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu, w części niezaspokojonej ze środków wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednocześnie syndyk wskazuje, że zgodnie z treścią art. 342 ust. 1 pkt 1 PU roszczenia ze stosunku pracy zaspokajane są z funduszy masy upadłości w pierwszej kategorii tj. zaspokajane są, o ile fundusze masy upadłości na to pozwalają, po zaspokojeniu kosztów postępowania, zobowiązań masy upadłości oraz wierzycieli zabezpieczonych (zastaw), z pierwszeństwem przed innymi należnościami. Brak obowiązku zgłaszania wierzytelności nie stanowi zakazu dokonania zgłoszenia na zasadach ogólnych określonych przez Prawo Upadłościowe (wzór zgłoszenia wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyka syndyk.info.pl).

 3. W ramach zadawanych bardzo szczegółowych pytań konieczna jest każdorazowa weryfikacja dokumentacji przez syndyka, dział księgowości oraz kadr, zatem ewentualne pytania, bądź zastrzeżenia winny być zgłaszane syndykowi w formie pisemnej (pocztą tradycyjną), a odpowiedzi będą udzielane w tej samej formie w terminie ok. 14 dni od dnia doręczenia pisma Pracownika. Informacje telefoniczne oraz e-mailowe nie będą udzielane. Pisma przekazywane drogą poczty elektronicznej będą traktowane jedynie informacyjnie.

 

Zgodnie art. 12 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia z dnia 13 lipca 2006 r.:

 1. W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej „roszczeniami”, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu:

1) wynagrodzenia za pracę;

2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

 1. a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 2. b) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w  92ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 91710001076),

 3. c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

 4. d) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

 5. e) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w  171 § 1Kodeksu pracy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający,

 6. f) odszkodowania, o którym mowa w  361§ 1Kodeksu pracy,

g)dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy;

3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujących od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu.

 1. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-c i lit. g podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

 2. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. d-f podlegają zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

 3. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 podlegają zaspokojeniu także w przypadku, gdy uprawnienie do nich powstanie w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu ustania stosunku pracy.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 14 przywołanej ustawy:

 

 1. W przypadku wypłaty świadczeń z tytułu roszczeń określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1i pkt 2 lit. a-c i lit. g łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu składanego przez syndyka do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tj. kwoty 4950,94 zł brutto.

 2. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu roszczeń określonych w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. ełączna kwota świadczenia nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 3. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu roszczenia określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. dlub lit. f świadczenie nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia.

 4. W przypadku gdy sędzia-komisarz wyda, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, postanowienie, że określona część wynagrodzenia za pracę pracownika wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłoszeniem upadłości, lub określona część świadczeń przysługujących w związku z rozwiązaniem stosunku pracy albo umowy o usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, a wysokości części w stosunku do niej skutecznych są niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – wysokość wypłacanych świadczeń nie może odpowiednio przekraczać wysokości roszczenia skutecznego do masy upadłości.

 

Pismo syndyka do pobrania tutaj

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT NR 2 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

 

Szanowni Państwo,

 

Działając jako syndyk Basel Olten Pharm S.A., w związku z licznie napływającymi bezpośrednio do biura syndyka zgłoszeniami wierzytelności informuję, że jedynym właściwym adresatem zgłoszeń zgodnie z treścią zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości oraz obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest Sędzia Komisarz ustanowiony w postepowaniu upadłościowym Basel Olten Pharm S.A., a nie syndyk masy upadłości. Mylnie skierowane zgłoszenia wierzytelności są odsyłane nadawcom.

 

Ponownie wskazuję, że zgłoszenia wierzytelności należy kierować na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak do:

 

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział gospodarczy dla spraw

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

pod sygn. akt XVIII GUp 939/19

 

Ponadto syndyk informuje, że termin na zgłaszania wierzytelności (liczony jako miesiąc od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. dzień 11 lipca 2019 roku) nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego nieznaczne przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków procesowych, jednakże należy mieć na uwadze uregulowanie art. 252 i nast. PU, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

 

Zgodnie z art. 253 po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

 

Jednocześnie syndyk informuje, że informacja umieszczona na stronie Stowarzyszenia Obligatariuszy KK dotycząca konieczności dołączania do zgłoszeń wierzytelności oryginałów, bądź notarialnie poświadczonych kopii dokumentów świadczących o istnieniu wierzytelności jest błędna i nie ma oparcia w obowiązujących przepisach, gdyż zgodnie z art. 239, 240 i nast. PU zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

 

Natomiast zgodnie z art. 243 PU syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. Dopiero w przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

 

Tym samym żaden przepis prawa upadłościowego nie obliguje wierzycieli do przedkładania na dowód istnienia wierzytelności oryginałów, ani też notarialnie poświadczonych kopii dokumentów. Przepisy prawa upadłościowego w aktualnie obowiązującym brzmieniu mówią jedynie o wskazaniu (podaniu) na istnienie takich dokumentów oraz o procedurze ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia o takowe w przypadku braku potwierdzenia istnienia wierzytelności w księgach Upadłego. W konsekwencji wskazanie, ewentualnie dołączenie zwykłych kopii dokumentów pozostaje rozwiązaniem w zupełności wystarczającym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

Pismo syndyka dostępne tutaj

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT NR 1 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z licznie napływającymi do biura syndyka Basel Olten Pharm S.A. w upadłości pytaniami związanymi z dochodzeniem roszczeń w drodze zgłaszania wierzytelności wobec spółki Basel Olten Pharm S.A. (Upadły, Spółka), syndyk informuje, że nie jest uprawniony do świadczenia pomocy oraz doradztwa prawnego na rzecz wierzycieli Spółki, w szczególności w zakresie sposobu zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi ustanowionemu w toku postępowania upadłościowego. Syndyk na podstawie art. 244 Prawa Upadłościowego jest pierwszym z organów rozstrzygających o umieszczeniu, bądź odmowie umieszczenia zgłoszonej wierzytelności na sporządzanej liście wierzytelności, co wyklucza możliwość udzielania przez syndyka jakiejkolwiek pomocy prawnej wierzycielom zgłaszającym swoje wierzytelności. Jednocześnie zgodnie z art. 256 Prawa Upadłościowego i nast. w przypadku zaskarżenia listy wierzytelności syndyk, wierzyciel oraz Upadły są stronami postępowania sądowego w tym przedmiocie, zatem niedopuszczalne jest jakiekolwiek ingerowanie Syndyka w treść zgłoszenia wierzytelności.

Zgodnie z art. 240 Prawa Upadłościowego z zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Kategorie zaspokojenia opisane są w art. 342 prawa upadłościowego:

Art.  342.  [Kategorie należności]

1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

1) kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

2) kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

3) kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

4) kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

5) (uchylony).

 1. (uchylony).

 2. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

 3. (uchylony).

 4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:

1) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jak również w ramach wykonania układu;

2) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez wspólników albo akcjonariuszy dysponujących mniej niż 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu spółki, chyba że są oni członkami organów spółki lub faktycznie prowadzą jej sprawy;

3) należności wspólnika albo akcjonariusza, który stał się nim w wyniku konwersji wierzytelności na udziały lub akcje dokonanej w ramach zawartego układu, z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przed taką konwersją.

6) Do pożyczek lub innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez podmiot, który dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu w spółce kapitałowej lub dysponuje bezpośrednio większością głosów w spółce osobowej, będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem upadłej spółki, która otrzymała pożyczkę lub była beneficjentem czynności prawnej o podobnych skutkach, przepisy ust. 1 pkt 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Informuję, że wobec Upadłej Spółki nie toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne, tak też nie był sporządzony spis wierzytelności.

Kwestia istnienia zabezpieczenia roszczeń wynika z dokumentów, z których wynika zadłużenie (np. istnienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia).

Zgłoszeń wierzytelności należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział Gospodarczy

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 939/19

 

Dla zachowania poprawności formalnej zgłoszenia wierzytelności ustawa Prawo Upadłościowe nie obliguje Wierzyciela do zgłoszenia jej na urzędowym formularzu, tym niemniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz.U.2015.2240 z dnia 2015.12.29) ustalony został wzór zgłoszenia wierzytelności, który może ułatwić spełnienie warunków procedury (do pobrania tutaj).

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

Syndyk Basel Olten Pharm S.A. w upadłości informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Basel Olten Pharm S.A. z siedzibą w Warszawie i ustanowił syndykiem masy upadłości moja osobę  (sygn. akt X GU 2471/18 – obecna sygnatura XVIII GUp 939/19)

Jednocześnie informuję, że zgłoszeń wierzytelności należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG z dnia 11 czerwca 2019 r, nr 112 (5751), poz. 30682, str. 21-22) na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział Gospodarczy,

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 939/19

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj