Szanowni Państwo

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt XVIII GRp 2/21 w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub GetHouse MLT Sp. z o. o. w restrukturyzacji informuję, że postanowieniem z dnia 07 marca 2023 r. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 Pr, Sędzia Komisarz uchylił postanowienie z dnia
29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r., oraz umorzył postępowanie z wniosków wierzycieli o zmianę postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w związku z jego uchyleniem i określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w następujący sposób:

  1. Głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
  2. Głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem, informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119  Prawa restrukturyzacyjnego według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza;
  3. Krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;
  4. Zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa pkt 3 ppkt 2 zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego pkt 3 ppkt 3 postanowienia;
  5. Propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego – komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 2/21;
  6. Nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 3 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 p.r, – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli;
  7. Nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także  dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu;
  8. W przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 marca 2023 r. nr 52/2023 (6704), poz. 13623, str. 76.

Ponadto kurator informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
22 marca 2023 r. nr 57/2023 (6708), poz. 14074, str. 101 ukazało się obwieszczenie, że Nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 kwietnia 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

Podpisany komunikat dostępny tutaj