KOMUNIKAT NR 9

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami w przedmiocie przebudowy garażu, a także zawarcia umów dotyczących miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich w budynku przy
ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, informuję, że obecnie trwają końcowe prace związane z przebudową lokalu użytkowego – garażu. Likwidacja masy upadłości w tym zakresie będzie następowała, jak już wielokrotnie byliście Państwo informowani, na zasadach ogólnych prawa upadłościowego. Szczegóły dotyczące dalszych kroków zostaną Państwu przekazane po podjęciu przez syndyka decyzji co do dalszych czynności w sprawie oraz prawomocnym rozpoznaniu planowanych wniosków przez Sędziego Komisarza.

Wobec upływu terminu umów najmu miejsc postojowych syndyk informuje, że osoby zainteresowane kontynuowaniem umowy najmu proszone są o przesłanie informacji w tym przedmiocie pocztą elektroniczną na adres biuro@kancelariak2.pl – możliwe jest podpisanie aneksów do umów w zakresie przedłużenia terminu ich obowiązywania od 01 lipca 2021 do 30 września 2021 r.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 8

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami w przedmiocie terminu zawarcia umów przeniesienia własności lokali w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. w godzinach porannych pełnomocnik syndyka otrzymał kartotekę lokali opatrzoną datą 14 grudnia 2020 r. co umożliwia przystąpienie do dalszych czynności w sprawie.

W związku z powyższym po dokonaniu weryfikacji treści otrzymanych dokumentów oraz uzyskaniu dokumentów z Banku syndyk podejmie kroki w celu wykonania umów deweloperskich (akty notarialne zgodnie z ustawą prawo upadłościowe będą realizowały umowy dotyczące mieszkań, w zakresie lokali użytkowych i udziałów w garażu – w tym miejsc postojowych, czynności będą podejmowane na zasadach ogólnych prawa upadłościowego i zostaną objęte odrębną procedurą).

O proponowanych terminach zawierania umów oraz wydania lokali nabywcy będą informowani indywidualnie, a projekty aktów notarialnych wraz ze wskazaniem kosztów związanych z podpisaniem umowy przesyłane zostaną na wskazane adresy poczty elektronicznej najpóźniej dzień przed ustalonym terminem podpisania umowy (warunkiem przygotowania projektów jest zawarcie pierwszej umowy, w której treści zostaną ujęte informacje umożliwiające sporządzenie dalszych umów).

Informuję, że wskazany przez grupę nabywców zarządca nieruchomości zaproponował warunki niemożliwe do przyjęcia przez syndyka i wycofał się ze złożonej oferty.

Celem podjęcia ewentualnej polemiki co do zarzutów formułowanych wobec syndyka w mediach społecznościowych proszę o ujawnienie się autora anonimowych wpisów.

Z poważaniem, Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.

Oryginał komunikatu dostępny tutaj

KOMUNIKAT NR 7

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami w przedmiocie terminu zawarcia umów przeniesienia własności lokali w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, informuję, że syndyk oczekuje obecnie na wydanie ostatnich dokumentów niezbędnych dla zawarcia umów, w tym w szczególności kartoteki budynku i kartotek lokali (stosowny wniosek został złożony w Urzędzie w ostatnich dniach października 2020 r.). W związku z powyższym syndyk nie jest w stanie wskazać konkretnego terminu zawarcia umów.

Wszelkie dalsze informacje, w tym proponowane daty aktów notarialnych i poprzedzających je protokolarnych wydań lokali zostaną ustalone pocztą elektroniczną/telefonicznie z poszczególnymi nabywcami.

W związku z faktem, że wraz z wyodrębnieniem pierwszego lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności powstaje wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, na właścicielach nieruchomości leży obowiązek zawarcia Umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną (art. 18 przywołanej Ustawy). Wobec woli syndyka, żeby zarządcą nieruchomości od początku był podmiot wybrany przez przyszłych właścicieli lokali, zwracam się z prośbą o wskazanie, do poniedziałku 23 listopada 2020 r., propozycji podmiotu, z którym w pierwszym akcie notarialnym zostanie zawarta Umowa o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną.

Oryginał komunikatu dostępny tutaj

KOMUNIKAT NR 6

Warszawa, dnia 16 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami informuję, że przebudowa budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, realizowana na podstawie decyzji nr 452/19 z dnia 25 listopada 2019 r. została zakończona w dniu 14 września 2020 r.

Budynek został odebrany przez Państwową Straż Pożarną i wobec braku zastrzeżeń ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych usługowych i lokalu garażowego oraz na zaawansowanym etapie są prace nad sporządzeniem projektów aktów notarialnych., które wymagają jeszcze uzupełnienia o treść dokumentacji urzędowej, m. in. powyższych zaświadczeń oraz odpisów ze stosownych rejestrów (np. kartoteki lokali).

Do zawarcia aktów notarialnych musi być znana treść i doręczony notariuszowi dokument kartoteki lokali, która zostanie założona po uzyskaniu samodzielności lokali. Spodziewany termin uzyskania odpisu z kartoteki lokali to koniec października 2020 r.

Syndyk planuje podpisanie Umów wyodrębnienia lokali i przeniesienia własności na pierwszą połowę listopada 2020 r. (czynność ta jest uwarunkowana uzyskaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktów notarialnych, w tym dokumentów o zgodzie na wyodrębnienie lokalu bez obciążeń – stosowna procedura została rozpoczęta).

Zgodnie z ustaleniami z Kancelarią Notarialną dla usprawnienia procedowania
w sprawie wskazane będzie przed wyznaczeniem terminu zawarcia umowy (o kolejności decyduje syndyk) wypełnienie kwestionariusza zawierającego niezbędne notariuszowi do umowy dane Kupującego.

Syndyk prosi wszystkich nabywców o przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@kancelariak2.pl aktualnych danych kontaktowych – zwrotnie zostanie przesłany kwestionariusz dla notariusza z instrukcją gdzie należy go odesłać.

Ponadto wobec braków w dokumentacji Upadłego oraz koniecznością ostatecznej weryfikacji danych do aktów notarialnych syndyk prosi o przesłanie dowodów zapłaty z tytułu wykonywanych umów (pocztą elektroniczną skany przelewów) oraz informacji czy zostały odebrane od wierzyciela hipotecznego BSWW Trust Sp. z o.o. w Warszawie oryginały zgód na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego (wg wiedzy syndyka zgody takie zostały wydane w formie prawem przepisanej oraz odebrane przez niektórych nabywców.

Wszelkie dalsze informacje, w tym proponowane daty aktów notarialnych i poprzedzających je daty protokolarnego wydania lokali zostaną ustalone pocztą elektroniczną/telefonicznie z poszczególnymi nabywcami.

Oryginał dostępny tutaj

Warszawa, dnia 17 października 2020 r.

UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU SYNDYKA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Szanowni Państwo,

Dziękując za szybką reakcję na prośby syndyka zawarte w komunikacie z dnia 16 października 2020 r. oraz szeregiem pytań pocztą elektroniczną informuję, że prośba dotycząca oryginałów zgód od wierzyciela hipotecznego BSWW Trust Sp. z o.o. w Warszawie na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego dotyczyła wyłącznie udzielenia takiej informacji przez osoby, które dysponują dokumentem (odebrały oryginał). Nie należy dokonywać żadnych dodatkowych czynności w tej sprawie – jedynie osoby, które posiadają taki dokument w oryginale proszone są o udzielenie informacji i przekazanie go przy zawieraniu umowy notariuszowi. Nie należy odbierać dokumentów od wierzyciela hipotecznego – dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane przez syndyka.

Uzupełnienie komunikatu dostępne tutaj

————————————————-

KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami informuję, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego i Pozwolenia na budowę nr 452/2019 z dnia 25.11.2019 r. w nieruchomości położonej przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie prowadzone są prace polegające na przebudowie czwartej kondygnacji budynku, w ramach której odtworzeniu ulegnie 14 lokali mieszkalnych, pierwotnie potraktowanych jako antresole dla mieszkań na trzeciej kondygnacji. Pozostałe lokale nie podlegają przebudowie.

Prace prowadzone są zgodnie z wydanym pozwoleniem i treścią Projektu Budowlanego przebudowy czwartej kondygnacji na podstawie budżetu
i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wskazuję, że harmonogram został przygotowany przed ogłoszeniem stanu epidemii, którego konsekwencje są powszechnie znane.

Zatem na dzisiaj, z przyczyn niezależnych, należy przyjąć, że zakładane wcześniej (komunikat z dnia 24 lutego 2020 r.) terminy ulegną przesunięciu. Z uwagi na fakt, że zaistniały nieprzewidywalne zewnętrzne okoliczności, wskazywanie konkretnych terminów byłoby nieodpowiedzialne. Jednakże pomimo stanu wyjątkowego prace były wykonywane i są kontynuowane.

Informuję, że na dzisiaj można określić, że realny końcowy termin zakończenia procesu inwestycyjnego przewidywany jest nie później niż do końca 2020 roku (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, decyzji o samodzielności lokali i zawarcie umów przeniesienia własności) z zapewnieniem, że zostaną podjęte wszelkie starania, aby termin ten był dużo krótszy.

W przypadku woli uzyskania indywidulanego oświadczenia o powyższej treści (np. do banku) proszę o przesłanie wniosku w tym przedmiocie pocztą elektroniczną na adres biuro@kancelariak2.pl z jednoczesnym wskazaniem formy wnioskowanej informacji (podpisany skan, pismo przesłane pocztą tradycyjną ze wskazaniem adresu dla jego dręczenia).

Tak jak wielokrotnie wskazywano, niezwłocznie po zakończeniu realizacji robót
i uzyskaniu niezbędnych dokumentów, planowane jest przystąpienie do realizacji umów deweloperskich. Jako syndyk wskazuję, że rozumiem Państwa sytuację, jednak realizacja za zgodą Sądu przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka nie stanowi typowej sytuacji i relacji deweloper – nabywca i jej kontynuacja ma za zadanie wg ustawy ochronę słusznych interesów nabywców w drodze wyjątku, różnego od zaspokojenia wg zasad ogólnych w postępowaniu upadłościowym i jednak jest obwarowana szeregiem czynników zewnętrznych (w tym nietypowych w takich sytuacjach, podjętych na Państwa korzyść, decyzji podmiotów finansujących zakończenie inwestycji) zatem informuję, że podjęte do realizacji przez syndyka zobowiązania są wykonywane.

Wobec pytań i oczekiwań dotyczących innych zobowiązań niż wykonanie umowy deweloperskiej (w szczególności aranżacja wnętrz wg indywidualnych projektów, roboty dodatkowe i wykończeniowe itp.) informuję, że podlegają one zaspokojeniu w ramach zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nie są objęte realizacją umów deweloperskich i nie będą realizowane przez syndyka.

Zakończenie całości inwestycji będzie wymagało uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zaświadczenia o samodzielności lokali poprzedzonego m. in. dokładnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi powierzchni użytkowej lokali (w przypadku 42 lokali na kondygnacjach od 1 do 3 taka inwentaryzacja została już wstępnie wykonana i jest weryfikowana – ostateczny dokument będzie mógł być sporządzony po dokonaniu obmiaru całego budynku i wszystkich znajdujących się w nim lokali po ich utworzeniu, z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych, jako podstawa do zawarcia umów przeniesienia własności). Uzyskanie dokumentów stanowi postępowanie administracyjne, a jak wiadomo terminy w tych postępowaniach są obecnie znacznie wydłużone.

Wobec szeregu wniosków o udostępnienia lokali w celu przeprowadzenia w nich prac np. remontowych/wykończeniowych informuję, że nieodwołalną decyzją syndyka, bez względu na ich zakres, jest to, że prace te będą możliwe dopiero po uzyskaniu dokumentu samodzielności lokali, protokolarnym przejęciu lokali przez nabywców oraz sporządzeniu umów przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Syndyk nie wyraża zgody na wcześniejsze udostępnianie lokali w celu dokonywania prac. Jedyną możliwością jest rezygnacja z przewidzianych w ramach umowy podstawowej robót na czwartej kondygnacji (np. z konkretnych ścianek działowych) – w tej kwestii konieczne jest niezwłoczne złożenie oświadczenia woli o takiej rezygnacji na adres poczty elektronicznej biuro@kancelariak2.pl do wiadomości Zbigniew Dubanik prohaus.dz@wp.pl w formie skanu podpisanego dokumentu.

Jednocześnie przestrzegam przed fałszywymi anonimowymi i nie zweryfikowanymi informacjami zamieszczanymi w internecie (w szczególności w serwisie społecznościowym Twitter na profilu Oszukani_Czapelska25) bowiem osoba/osoby dokonujące wpisów bez wskazania swojego imienia i nazwiska oraz źródeł informacji podaje i rozpowszechnia błędne dane powodujące niepokój oraz sugerujące wpływ na działania syndyka (co jest nieprawdą), które jak widać po wiadomościach przesyłanych do syndyka pocztą elektroniczną wzbudzają niczym nie uzasadnione obawy. Na konkretne podpisane imieniem i nazwiskiem pytania w razie możliwości zostaną udzielone odpowiedzi udostępnione dla wszystkich zainteresowanych.

Komunikat syndyka dostępy tutaj


KOMUNIKAT NR 4

W obliczu powtarzających się najść osób przebywających na terenie budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, zakazuję wszelkim osobom nie zaangażowanym w prace związane z przebudową budynku i nieupoważnionym przez Kierownika budowy albo syndyka, wstępu na teren robót, który określam na poziomie linii 3 kondygnacji oraz ograniczenie przemieszczania się po budynku do zakresu zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb. Zakazuję także zarówno kierownikowi budowy jak i wykonawcom robót udzielania jakichkolwiek informacji o toczących się pracach. Jedyną osobą uprawnioną do kontaktów jest syndyk masy upadłości adres poczty elektronicznej biuro@kancelariak2.pl

Jak wynika z pozyskanych informacji, zakaz wstępu nie jest respektowany. Informuję, że dalsze naruszanie zakazu może skutkować powiadomieniem Policji o nie respektowaniu obecnych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii oraz decyzją syndyka o wstrzymaniu prac i cofnięciu wniosku o realizację przedsięwzięcia deweloperskiego jako nie możliwego do wykonania wobec stwarzania zagrożeń i utrudnień.

Komunikat syndyka dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 3

SZANOWNI PAŃSTWO
 
W związku z szeregiem pytań dotyczących harmonogramu prac w zakresie zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, jako syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w upadłości, informuję, że prace przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia przebudowy są na ostatnim etapie.

Syndyk przewiduje zgłoszenie rozpoczęcia przebudowy do odpowiednich organów na tydzień 2-6 marca 2020 r.

Obecnie brakuje kilku formalnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (bak doręczenia postanowień sądowych, polisy ubezpieczeniowej, stanowiska Urzędu Skarbowego).

Zgodnie z przewidywanym, na dzisiaj, harmonogramem realizacji robót, termin zakończenia procesu inwestycyjnego, przy założeniu, że nie zajdą okoliczności uniemożliwiające realizacje inwestycji, został określony na ostatni tydzień sierpnia 2020 r. (uzyskanie decyzji o samodzielności lokali).
Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji planowane jest przystąpienie do realizacji umów deweloperskich.
W przypadku zainteresowania indywidualnym oświadczeniem syndyka w przedmiotowej sprawie (o powyższej treści) może ono zostać wysłane zainteresowanym, po złożeniu wniosku skierowanego do syndyka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@kancelariak2.pl z podaniem adresu do korespondencji.

Komunikat syndyka dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 2

SZANOWNI PAŃSTWO

Działając jako syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w upadłości, w związku z licznymi pytaniami i opóźnieniem w wysłaniu zawiadomień o ogłoszeniu upadłości (brak adresów wierzycieli), informuje, że termin na zgłaszanie wierzytelności (liczony jako miesiąc od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. dzień 23 października 2019 roku) nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego nieznaczne przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków procesowych, jednakże należy mieć na uwadze uregulowanie art. 252 i nast. PU, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

Zgodnie z art. 253 po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Zgodnie z art. 239, 240 i nast. PU zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgodnie z art. 243 PU syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. Dopiero w przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu, ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

Tym samym żaden przepis prawa upadłościowego nie obliguje wierzycieli do przedkładania na dowód istnienia wierzytelności oryginałów, ani też notarialnie poświadczonych kopii dokumentów. Przepisy prawa upadłościowego w aktualnie obowiązującym brzmieniu mówią jedynie o wskazaniu (podaniu) na istnienie takich dokumentów oraz o procedurze ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia o takowe w przypadku braku potwierdzenia istnienia wierzytelności w księgach Upadłego. W konsekwencji wskazanie, ewentualnie dołączenie zwykłych kopii dokumentów pozostaje rozwiązaniem w zupełności wystarczającym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami.


KOMUNIKAT NR 1

Syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o., że w dniu 15 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ustanowił moją osobę syndykiem masy upadłości (sygn. akt XIX GU 175/19  – obecna sygnatura XIX GUp 1292/19 – kopia postanowienia w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszeń wierzytelności należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG z dnia z dnia 23 października 2019 r. nr 206 (5845) poz. 54539 str. 22) na ręce Sędziego Komisarza SSR Pawła Stosio na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIX Wydział Gospodarczy,

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1292/19

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj

Wzór zgłoszenia wierzytelności dostępny tutaj