KOMUNIKAT NR 6

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2022 r. Nr 29/2022 [6428] – wydruk obwieszczenia w załączeniu – został określony termin na składanie propozycji układowych do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z faktem, że w terminie zakreślonym przez Sąd wpłynęły do kuratora jedynie propozycje układowe Dłużnika kurator w dniu 11 kwietnia 2022 r. oddał głos „za” przedstawionymi propozycjami, gdyż po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych danych i dokumentów doszedł do przekonania, że restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu jest bezspornie bardziej korzystne niż potencjalne ogłoszenie upadłości Dłużnika (skan karty do głosowania w załączeniu).

Informuję, że wobec wpływu kilkudziesięciu wniosków Obligatariuszy dotyczących przedstawienia propozycji układowych Radzie Wierzycieli (znacząca ich większość nie wskazała treści propozycji) dokonanie tej czynności przez kuratora nie było możliwe z przyczyn całkowicie obiektywnych, bowiem powołana Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienionym Postanowieniem z dnia 04 marca 2022 r. Rada Wierzycieli ukonstytuowała się podczas posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r., a jej uchwały, w tym dotyczące trybu funkcjonowania, zostały złożone w Sądzie w dniu 05 kwietnia 2022 r. i do dzisiaj nie uzyskały przymiotu wykonalności (brak obowiązkowego wyłożenia w sekretariacie pozwalającego na stwierdzenie daty, od której uchwały są skuteczne). Informuję ponadto, że posiedzenie Rady Wierzycieli zostało poprzedzone zwołaniem Rady na dzień 08 marca 2022 r., które z uwagi na rezygnację jednego w powołanych członków i brak pełnego składu Rady nie pozwoliło na podejmowanie jakichkolwiek czynności.

Komunikat wraz z załącznikami dostępny tutaj

KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 28 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 (6333) ukazało się obwieszczenie w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (poz. 60894; str. 109) – Postanowienie z dnia 10 września 2021 r. – wydruk w załączeniu. Zgodnie z przedmiotowym obwieszczeniem zostało uchylone poprzednie postanowienie w tym przedmiocie z dnia 30 marca 2021 r. Sąd m. in. zakreślił w Postanowieniu termin do składania ostatecznych propozycji układowych do dnia 29 października 2021 r. Wg informacji pozyskanych od zarządcy ze strony Dłużnika pozostają aktualne poprzednie propozycje układowe i Dłużnik nie planuje ich zmiany. Wg informacji pozyskanych przez kuratora przedmiotowe Postanowienie zostało zaskarżone, a terminy nim przewidziane zgodnie z punktem 2) rozpoczynają bieg od daty stwierdzenia prawomocności przedmiotowego postanowienia, tak też na dzisiaj nie jest możliwe do przewidzenia w jakim terminie rozpoczęta zostanie procedura głosowania.

Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja, jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu na dzień 02 listopada 2021 r.

Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych po ich formalnym doręczeniu.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79 (6224) ukazały się obwieszczenia dotyczące zatwierdzenia spisu wierzytelności (poz. 27138; str. 134) oraz określenia sposobu głosowania nad układem (poz. 27141; str. 135-136) – wydruk w załączeniu.

Jednocześnie Dłużnik zasygnalizował, że ostateczne propozycje układowe zostaną zmienione wobec poprzedniego projektu, jednakże nie będą się one różnić co do zasady (sposobu i wysokości zaspokojenia) od przesłanego projektu – mają zostać zmienione sformułowania redakcyjne oraz ujęcie opisowe propozycji układowych.

Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu.

Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych.

Komunikat wraz z załącznikiem dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że na spotkaniu kuratora w dniu 12 marca 2021 r. w siedzibie Spółki, w którym udział wzięli przedstawiciele Dłużnika oraz Zarządca masy sanacyjnej omówione zostały kwestie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi, a także majątkiem spółki.

Kurator przedstawił przesłane przez obligatariuszy pytania i stanowiska, w efekcie czego:

1. Zarząd Dłużnika omówił stan majątku spółki (w załączeniu syntetyczna wycena składników masy sanacyjnej – udziałów w spółkach – Dłużnik nie posiada nieruchomości)

2. Zobowiązał się do przedstawienia zbiorczego zestawienia Długów Spółki (w załączeniu);

3. Zobowiązał się do ponownej analizy możliwości spółki co do zmiany propozycji układowych wobec obligatariuszy na bardziej korzystne niż dotychczasowe (propozycja w załączeniu).

Ze względu na istotną, a nawet kluczową dla przyjęcia ewentualnego układu, rolę obligatariuszy, Dłużnik przedstawił scenariusz w sytuacji ogłoszenia upadłości Waimea Holding S.A., w którym zaspokojenie obligatariuszy mogłoby kształtować się w dobrych okolicznościach na minimalnym poziomie.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sędzia Komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem wskazując, że głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Sąd postanowił:

1. Zawiadomić wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie oraz doręczyć:

– propozycje układowe z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest,

– informacje o podziale na kategorie interesów,

– opinię zarządcy o możliwości wykonania układu,

– karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Pr Rest.

2. Zawiadomić wierzycieli spornych, poprzez zarządcę masy sanacyjnej z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego-komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony.

3. Zobowiązać zarządcę masy sanacyjnej do przedstawienia Sędziemu Komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności postanowienia w formie pisemnej wyników głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

Mając na względzie powyższe nie odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, a głosowanie będzie pisemne.

Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i informacji w postaci opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ostatecznych, złożonych w Sądzie propozycji układowych oraz karty do głosowania, które wyznaczą termin do podejmowania decyzji, kurator poinformuje o tej okoliczności kolejnym komunikatem z wnioskiem o stanowisko obligatariuszy.

Opóźnienie w wydaniu komunikatu wynika z woli przedstawienia Państwu konkretnych informacji.

Załączniki:
  1. Oszacowanie składników masy sanacyjnej.
  2. Spis wierzytelności w ujęciu na kategorie.
  3. Zmodyfikowane propozycje układowe.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 2

 Szanowni Państwo

W nawiązaniu do otrzymanych przez kuratora od obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji kilkudziesięciu maili  w sprawie obecnej sytuacji spółki, informuję, że na stronie http://www.kancelariagrenda.pl/2021/03/05/waimea-holding-s-a-restrukturyzacji-aktualizacja-propozycji-ukladowych/ znajdują się zmodyfikowane propozycje układowe Dłużnika.

Zmodyfikowane propozycje układowe dostępne również tutaj

Termin głosowania nad układem nie został jeszcze wyznaczony, a kurator jest umówiony  na spotkanie z Zarządcą masy sanacyjnej oraz Dłużnikiem na dzień
12 marca 2021 r.

Wszystkie Państwa pytania zostaną zadane i przedstawione podczas spotkania, a jego podsumowanie zostanie przesłane i przedstawione w drodze kolejnego komunikatu do dnia 19 marca 2021 r.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 1

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04 grudnia 2020 r. sygn. akt XVIII GRs 5/20 w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding S.A. w Warszawie w związku z szeregiem pytań telefonicznych oraz przesyłanych pocztą elektroniczną informuję, że kurator uzyskał wgląd w akta postępowania, po analizie których i po wystąpieniu o udzielenie informacji do dłużnika oraz zarządcy masy sanacyjnej w trybie art. 365 prawa restrukturyzacyjnego zostanie do Państwa wystosowany dalszy komunikat.

Wstępnie wobec treści maili i pytań informuję, że w przedmiotowym postępowaniu sądowym kurator dla obligatariuszy został ustanowiony na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że prawa i obowiązki kuratora są regulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego, a zatem są reglamentowane i ograniczone tymi przepisami prawa do określonych czynności, które nie obejmują działania jako pełnomocnik poszczególnych wierzycieli z obligacji, ani nie przewidują podejmowania działań windykacyjnych na rzecz obligatariuszy.

Komunikat kuratora dostępny tutaj

Tomasz Ryś