KOMUNIKAT NR 9

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:

 1. Postanowieniem z dnia 06 września 2022 r. Sąd, zatwierdził układ przyjęty w dniu 19 maja 2022 r. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 r. nr 188/2022 (6587), str. 80-82 (w załączeniu).

 2. Zgodnie z treścią pouczenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.

 3. Wg wiedzy kuratora do Sądu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, co może wskazywać, że zostanie ono zaskarżone.

 4. Postanowienie nie jest prawomocne. Po uzyskania wiedzy nt. złożonych środków zaskarżenia oraz ich efektu kurator wystosuje kolejny komunikat.

 

Oryginał komunikatu wraz z załącznikami dostępny tutaj

 

 


 

KOMUNIKAT NR 8

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:

 1. W dniu 20 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy odbyła się rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu. Sąd po wysłuchaniu przedstawicieli Dłużnika, zarządcy masy sanacyjnej i kuratora zamknął rozprawę i odroczył publikację orzeczenia do dnia 27 lipca 2022 r.
 2. W dniu 27 lipca 2022 r. Sąd, w związku z wątpliwościami co do możliwości zatwierdzenia układu, otworzył na nowo rozprawę i wezwał Dłużnika oraz zarządcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 06 września 2022 r.

Oryginał komunikatu wraz z załącznikami dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 7

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:

 1. Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. Sąd stwierdził przyjęcie układu – Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2022 r. NR 112 strona 110 – 112 (w załączeniu).
 2. Zarządzeniem z dnia 06 czerwca 2022 r. Sąd wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu na dzień 20 lipca 2022 r. – obwieszczenie w tym przedmiocie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lipca 2022 r. NR 127 strona 75 (w załączeniu).

W przypadku pytań dotyczących ujęcia poszczególnych obligatariuszy w spisie wierzycieli proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej zarządcy: biuro@kancelariagrenda.pl

Oryginał komunikatu wraz z załącznikami dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 6

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2022 r. Nr 29/2022 [6428] – wydruk obwieszczenia w załączeniu – został określony termin na składanie propozycji układowych do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z faktem, że w terminie zakreślonym przez Sąd wpłynęły do kuratora jedynie propozycje układowe Dłużnika kurator w dniu 11 kwietnia 2022 r. oddał głos „za” przedstawionymi propozycjami, gdyż po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych danych i dokumentów doszedł do przekonania, że restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu jest bezspornie bardziej korzystne niż potencjalne ogłoszenie upadłości Dłużnika (skan karty do głosowania w załączeniu).

Informuję, że wobec wpływu kilkudziesięciu wniosków Obligatariuszy dotyczących przedstawienia propozycji układowych Radzie Wierzycieli (znacząca ich większość nie wskazała treści propozycji) dokonanie tej czynności przez kuratora nie było możliwe z przyczyn całkowicie obiektywnych, bowiem powołana Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienionym Postanowieniem z dnia 04 marca 2022 r. Rada Wierzycieli ukonstytuowała się podczas posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r., a jej uchwały, w tym dotyczące trybu funkcjonowania, zostały złożone w Sądzie w dniu 05 kwietnia 2022 r. i do dzisiaj nie uzyskały przymiotu wykonalności (brak obowiązkowego wyłożenia w sekretariacie pozwalającego na stwierdzenie daty, od której uchwały są skuteczne). Informuję ponadto, że posiedzenie Rady Wierzycieli zostało poprzedzone zwołaniem Rady na dzień 08 marca 2022 r., które z uwagi na rezygnację jednego w powołanych członków i brak pełnego składu Rady nie pozwoliło na podejmowanie jakichkolwiek czynności.

Komunikat wraz z załącznikami dostępny tutaj

KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 28 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 (6333) ukazało się obwieszczenie w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (poz. 60894; str. 109) – Postanowienie z dnia 10 września 2021 r. – wydruk w załączeniu. Zgodnie z przedmiotowym obwieszczeniem zostało uchylone poprzednie postanowienie w tym przedmiocie z dnia 30 marca 2021 r. Sąd m. in. zakreślił w Postanowieniu termin do składania ostatecznych propozycji układowych do dnia 29 października 2021 r. Wg informacji pozyskanych od zarządcy ze strony Dłużnika pozostają aktualne poprzednie propozycje układowe i Dłużnik nie planuje ich zmiany. Wg informacji pozyskanych przez kuratora przedmiotowe Postanowienie zostało zaskarżone, a terminy nim przewidziane zgodnie z punktem 2) rozpoczynają bieg od daty stwierdzenia prawomocności przedmiotowego postanowienia, tak też na dzisiaj nie jest możliwe do przewidzenia w jakim terminie rozpoczęta zostanie procedura głosowania.

Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja, jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu na dzień 02 listopada 2021 r.

Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych po ich formalnym doręczeniu.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79 (6224) ukazały się obwieszczenia dotyczące zatwierdzenia spisu wierzytelności (poz. 27138; str. 134) oraz określenia sposobu głosowania nad układem (poz. 27141; str. 135-136) – wydruk w załączeniu.

Jednocześnie Dłużnik zasygnalizował, że ostateczne propozycje układowe zostaną zmienione wobec poprzedniego projektu, jednakże nie będą się one różnić co do zasady (sposobu i wysokości zaspokojenia) od przesłanego projektu – mają zostać zmienione sformułowania redakcyjne oraz ujęcie opisowe propozycji układowych.

Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu.

Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych.

Komunikat wraz z załącznikiem dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że na spotkaniu kuratora w dniu 12 marca 2021 r. w siedzibie Spółki, w którym udział wzięli przedstawiciele Dłużnika oraz Zarządca masy sanacyjnej omówione zostały kwestie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi, a także majątkiem spółki.

Kurator przedstawił przesłane przez obligatariuszy pytania i stanowiska, w efekcie czego:

1. Zarząd Dłużnika omówił stan majątku spółki (w załączeniu syntetyczna wycena składników masy sanacyjnej – udziałów w spółkach – Dłużnik nie posiada nieruchomości)

2. Zobowiązał się do przedstawienia zbiorczego zestawienia Długów Spółki (w załączeniu);

3. Zobowiązał się do ponownej analizy możliwości spółki co do zmiany propozycji układowych wobec obligatariuszy na bardziej korzystne niż dotychczasowe (propozycja w załączeniu).

Ze względu na istotną, a nawet kluczową dla przyjęcia ewentualnego układu, rolę obligatariuszy, Dłużnik przedstawił scenariusz w sytuacji ogłoszenia upadłości Waimea Holding S.A., w którym zaspokojenie obligatariuszy mogłoby kształtować się w dobrych okolicznościach na minimalnym poziomie.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sędzia Komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem wskazując, że głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Sąd postanowił:

1. Zawiadomić wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie oraz doręczyć:

– propozycje układowe z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest,

– informacje o podziale na kategorie interesów,

– opinię zarządcy o możliwości wykonania układu,

– karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Pr Rest.

2. Zawiadomić wierzycieli spornych, poprzez zarządcę masy sanacyjnej z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego-komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony.

3. Zobowiązać zarządcę masy sanacyjnej do przedstawienia Sędziemu Komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności postanowienia w formie pisemnej wyników głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

Mając na względzie powyższe nie odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, a głosowanie będzie pisemne.

Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i informacji w postaci opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ostatecznych, złożonych w Sądzie propozycji układowych oraz karty do głosowania, które wyznaczą termin do podejmowania decyzji, kurator poinformuje o tej okoliczności kolejnym komunikatem z wnioskiem o stanowisko obligatariuszy.

Opóźnienie w wydaniu komunikatu wynika z woli przedstawienia Państwu konkretnych informacji.

Załączniki:
 1. Oszacowanie składników masy sanacyjnej.
 2. Spis wierzytelności w ujęciu na kategorie.
 3. Zmodyfikowane propozycje układowe.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 2

 Szanowni Państwo

W nawiązaniu do otrzymanych przez kuratora od obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji kilkudziesięciu maili  w sprawie obecnej sytuacji spółki, informuję, że na stronie http://www.kancelariagrenda.pl/2021/03/05/waimea-holding-s-a-restrukturyzacji-aktualizacja-propozycji-ukladowych/ znajdują się zmodyfikowane propozycje układowe Dłużnika.

Zmodyfikowane propozycje układowe dostępne również tutaj

Termin głosowania nad układem nie został jeszcze wyznaczony, a kurator jest umówiony  na spotkanie z Zarządcą masy sanacyjnej oraz Dłużnikiem na dzień
12 marca 2021 r.

Wszystkie Państwa pytania zostaną zadane i przedstawione podczas spotkania, a jego podsumowanie zostanie przesłane i przedstawione w drodze kolejnego komunikatu do dnia 19 marca 2021 r.

Komunikat dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 1

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04 grudnia 2020 r. sygn. akt XVIII GRs 5/20 w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding S.A. w Warszawie w związku z szeregiem pytań telefonicznych oraz przesyłanych pocztą elektroniczną informuję, że kurator uzyskał wgląd w akta postępowania, po analizie których i po wystąpieniu o udzielenie informacji do dłużnika oraz zarządcy masy sanacyjnej w trybie art. 365 prawa restrukturyzacyjnego zostanie do Państwa wystosowany dalszy komunikat.

Wstępnie wobec treści maili i pytań informuję, że w przedmiotowym postępowaniu sądowym kurator dla obligatariuszy został ustanowiony na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że prawa i obowiązki kuratora są regulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego, a zatem są reglamentowane i ograniczone tymi przepisami prawa do określonych czynności, które nie obejmują działania jako pełnomocnik poszczególnych wierzycieli z obligacji, ani nie przewidują podejmowania działań windykacyjnych na rzecz obligatariuszy.

Komunikat kuratora dostępny tutaj

Tomasz Ryś