Szanowni Państwo!

Informujemy o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”).

W trosce o Państwa prywatność j prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Kancelarią danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator danych osobowych (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Uszak, działająca jako Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji 156) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ustanowione na podstawie postanowień Sądów oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego K2 Katarzyna Uszak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 851-154-00-01, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, zwana dalej Kancelarią

 

Dane osobowe i prywatność

Każdy klient Kancelarii ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych.

Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Kancelaria do wykonania usługi potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich klientów. Z tego też względu, Kancelaria ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

Działalność związana z pełnieniem funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego jest wykonywana na mocy postanowienia Sądu, tak też mieści się ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO ogranicza obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych dla sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, tak też, w przypadku Polski wyłączenie obejmuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe w zakresie, w jakim sprawują one wymiar sprawiedliwości).

Cel przetwarzania:

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych usług pomocy prawnej oraz wykonywania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego:

 • w celu zawarcia umowy na świadczenie usług wykonywanych przez Kancelarię (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonania i rozliczenia zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego ustanowionego na mocy postanowienia Sądu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać termin spotkania, poinformować o konieczności przygotowania dokumentów czy poinformować o zdarzeniach w prowadzonych sprawach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • w celu archiwizacji co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO,);
 • w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 • w celu zapobieganie oszustwom, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
 • w celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 • w celu utrzymania relacji z klientami co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych:

 • imiona i nazwisko;
 • stan cywilny;
 • data i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji ;
 • dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • informacje o stanie/sytuacji rodzinnej;
 • informacje o stanie majątkowym;
 • informacje o przebiegu pracy zawodowej;
 • aktualne zatrudnienie;
 • informacje o zawartych umowach  oraz ugodach;
 • finansowe dane identyfikujące takie jak w szczególności (NIP, REGON, PESEL);
 • informacje o zobowiązaniach oraz wydatkach;
 • informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (takich jak pożyczki, hipoteki, linie kredytowe);

 

Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne

Kancelaria korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • kancelarie prawne, prawnicy i współpracownicy  Kancelarii, którzy mają dostęp do danych, aby móc wykonywać przedmiot zawartych umów oraz obowiązki Kancelarii wynikające z prowadzonej działalności;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią w celu realizacji zawartej umowy oraz innych czynności związanych z działalnością Kancelarii, w szczególności: podmioty prowadzące księgowość,  firma informatyczna oraz firma świadcząca usługę archiwizacji;
 • podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

Okres przetwarzania

Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji umowy.

 

Uprawnienia

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • do przenoszenia danych osobowych – taka możliwość jest  dostępna po zgłoszeniu Kancelarii takiego żądania.

a także:

wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, zabezpieczenia informatyczne i proceduralne.

 

Kontakt z Administratorem

Jeżeli chcecie Państwo chcecie skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kancelariak2.pl