UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ALEKSANDRA BREJNAKA

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 398 m2, dz. nr ew. 269/10, obręb 00044, zabudowanej domem tupu bliźniak o pow. 156,1 m2, położonej w Łomiankach przy ul. Jaśminowej 32, KW nr WA4M/00395888/8,

Cena wywoławcza 908.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości dostępy tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 października 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 100.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ALEKSANDRA BREJNAKA

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej (grunty orne) o pow. 23.239 m2, dz. nr ew. 122/10 i 122/11, obręb 18 Pajtuny, położonej w miejscowości Pajtuny, gm. Purda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00105580/8

Cena wywoławcza 81.500,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 października 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ANNY SIKORY

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

  1. Działki gruntu nr ew. 33/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza 776.000,00 z

  2. Działki gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza 652.000,00 z

  3. Działki gruntu nr ew. 33/5, o pow. 1.500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 165,7 m2. Cena wywoławcza 940.600,00 zł.

  4. Działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza 485.000,00 zł

każda z powyższych wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za każdy udział 1.000,00 zł.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 października 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

– działka gruntu nr ew. 33/2, o pow. 2.662 m2 – wadium 75.000,00 zł;

– działka gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2 – wadium 65.000,00 zł;

– działki gruntu nr ew. 33/5, o pow. 1.500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 165,7 m2

wadium 95.000,00 zł

– działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2 – wadium 45.000,00 zł;

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do udziału w konkursie ofert, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż pakietów składników masy upadłości w postaci:

1. Wyrobów gotowych marki Próchnik. Cena wywoławcza 410.000,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

2. Tkanin i dodatków. Cena wywoławcza 98.000,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

3. Wyposażenia biura oraz salonów sprzedaży. Cena wywoławcza 86.500,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

 Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 września 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu ofert proszone są o przesłanie informacji mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 40.000,00 zł

Ad. 2 – 10.000,00 zł

Ad. 3 – 8.500,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku zainteresowania zakupem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych


OGŁOSZENIE

SYNDYK SŁAWOMIRA KALETY

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

Cena wywoławcza 185,000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 września 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 06 października 2021 r.

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 18.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK PAWŁA MIANOWSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 43 o pow. 45,80 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wejherowskiej 6 w Warszawie, KW nr WA3M/00200647/7.

Cena wywoławcza 396.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 września 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 17 września 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu związanych z marką „Próchnik”

za łączną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) netto

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 03 sierpnia 2021 roku, godzina 11.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 03 sierpnia 2021 r., godzina 11.00 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 27 lipca 2021 r., wpłacić wadium w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro@kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.