UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK AGNIESZKI MICHALCZYK

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej udziałów w nieruchomościach:

– udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 142,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice), o łącznej pow. 217,60 m2, położonego w budynku mieszkalnym dwulokalowym (funkcjonalnie połowa tzw. bliźniaka) zlokalizowanego przy ul. Pustułeczki 11c w Dzielnicy Ursynów w Warszawie, KW nr WA5M/00484325/2 wraz z udziałem ½ w działce gruntu nr 217, KW nr WA5M/00473291/4;

– 2 udziały 1/12 w działkach 84 i 216, KW nr WA2M/00169645/6

– 2 udziały po 1/24 w działce 207, KW nr WA5M/00462694/9;

 

Cena wywoławcza 706.000,00 zł brutto (brak podatku VAT – osoba fizyczna)

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 09 maja 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacji). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 16 maja 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 70.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK SŁAWOMIRA KALETY

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

 

Cena wywoławcza 95.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 01 kwietnia 2022 r.

 

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ENERGOMAR-NORD SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, składników masy upadłości w postaci:

  1. Prawa do patentu „Zawór bębnowy z uszczelnieniem pneumatycznym” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.403551. Cena wywoławcza 3.397,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj

  2. Domeny internetowej energomar-nord.com. Cena wywoławcza 640,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj
  3. Znaku towarowego słowno-graficznego Energomar-Nord zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.149287. Cena wywoławcza 1.400,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

 

Ad. 2 – 350,00 zł;

Ad. 3 – 50,00 zł

Ad. 4 – 150,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci maszyn i urządzeń. Cena wywoławcza 50.000,00 zł + 23% VAT.

 

Spis ruchomości dostępny tutaj

 

 Regulamin konkursu ofert dostępne tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów składników majątku syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ALEKSANDRA BREJNAKA

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej (grunty orne) o pow. 23.239 m2, dz. nr ew. 122/10 i 122/11, obręb 18 Pajtuny, położonej w miejscowości Pajtuny, gm. Purda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00105580/8

Cena wywoławcza 65.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 marca 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 18 marca 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.