UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci samochodów wymienionych poniżej:

5. Samochód osobowy VOLKSWAGEN Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 Highline DSG, 2016 r., VIN: WVWZZZ3CZHP012144, nr rej. PO 5AC83. Cena wywoławcza 39.500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

 Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 5 – VOLKSWAGEN Passat B8 – 4.000,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK KAROLINY ORŁOWSKIEJ

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki praw w postaci 4.000 udziałów w spółce EKO-Trans I Sp.  z o. o. z siedzibą w Wieszowej (KRS 0000702082) o wartości nominalnej 200.000,00 zł za kwotę 158.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych, 00/100)

Oszacowanie wartości udziałów dostępne tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk w dniu 02 czerwca 2021 r. od godz. 12.00 przeprowadzi licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.


OGŁOSZENIE

SYNDYK SŁAWOMIRA KALETY

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

Cena wywoławcza 231.625,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 18 czerwca 2021 r.

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do udziału w konkursie ofert, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż pakietów składników masy upadłości w postaci:

1. Wyrobów gotowych marki Próchnik. Cena wywoławcza 781.000,00 zł netto.

2. Tkanin i dodatków. Cena wywoławcza 152.000,00 zł netto;

3. Wyposażenia biura oraz salonów sprzedaży. Cena wywoławcza 134.000,00 zł netto.

Szczegółowy opis i oszacowanie oraz spis składników dostępny tutaj

 Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu ofert proszone są o przesłanie informacji mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 75.000,00 zł

Ad. 2 – 15.000,00 zł

Ad. 3 – 15.000,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku zainteresowania zakupem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu związanych z marką „Próchnik”

za łączną kwotę 1.280.000,00 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) netto

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 11 maja 2021 roku, godzina 10.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 07 maja 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 11 maja 2021 r., godzina 10.00 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 07 maja2021 r., wpłacić wadium w kwocie 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro@kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo honorata.brudnicka@prcwse.com