UWAGA!!!

 

Informacje zawarte na stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK LESZKA KUROWSKIEGO

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym o pow. 72,30 m2 położonym w Pomiechówku, przy ul. Wojska Polskiego 99 m. 10, KW nr WA1N/00055545/7.

 

Cena wywoławcza 65.600,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 04 listopada 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


OGŁOSZENIE

 

SYNDYK JADWIGI URBANIAK

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 57,2 m2. położonym przy ul. T. Kościuszki 6 m. 3 w miejscowości Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie, KW nr PO1T/00010152/0 wraz z udziałem 1/10 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, KW nr PO1T/00010073/2

 

Cena wywoławcza 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych, 00/100))

 

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 października 2022 r, w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12-14, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 26 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ŻANETY KORNAS

 

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki praw w postaci 50.000 akcji imiennych BSC Invest S.A z siedzibą w Poznaniu (poprzednio Kornas Holding S.A.), KRS: 0000393499 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i wartości łącznej 50.000,00 zł, co stanowi 2,78% kapitału zakładowego wynoszącego 1.800.000,00 zł, za kwotę2.500,00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset złotych, 00/100).

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 03 października 2021 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk w terminie 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert przeprowadzi licytacje za pomocą platformy internetowej MS Teams..

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ADRIANY WOJUTYŃSKIEJ

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 118 m2, położonym w Ząbkach przy ul Skrajnej 32E m. 62, KW nr WA1W/00107261/9

 

Cena wywoławcza 125.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 19 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 12.500,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK ANNY WISŁAWSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej o pow. 1.535 m2, dz. nr ew. 170/4, obręb 0015 – Otrębusy, zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym, o pow. 112,66 m2 wraz z piwnicą o pow. 26,66 m2, położonej w Otrębusach przy ul. Warszawskiej 46, gm. Brwinów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, KW nr WA1P/00068785/7.

 

Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 19 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 60.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK TOMASZA SZCZEŚNIAKA

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki udziału 8/36 w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym zlokalizowanym na dz. ew. nr 174, obręb 0028 o pow. 599 m2 przy ul. Legionów 17 w Błoniu (brak księgi wieczystej).

Cena wywoławcza 36.200,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 06 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 13 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK SŁAWOMIRA KALETY

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

 

Cena wywoławcza 61.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2022 r.

 

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK ANNY ULKOWSKIEJ-SKIEPKO

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 51,28 m2 położonym w Ząbkach, przy ul. Powstańców 38 m. 7, KW nr WA1W/00096682/5

 

Cena wywoławcza 150.500,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2022 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 15.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MONIKI SKOTNICKIEJ

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 239 o pow. 41,50 m2 położonego w Warszawie przy ul. Broniewskiego 101, KW nr  WA1M/00311154/1

 

Cena wywoławcza 65.600,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.