SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BRUNONA HERMANA

 

 zaprasza do składania ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, należności przysługujących Upadłemu od Pani Marty Herman oraz Pani Julii Herman w wysokości należności głównej w kwocie 295.542,50 zł za cenę nie niższą niż 29.600,00 zł brutto.

 

Wycena należności dostępna tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2022 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi licytację pośród oferentów, którzy złożyli oferty (telefon, platforma komunikacji elektronicznej, osobiście – wg wyboru syndyka). Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

zaprasza do udziału w konkursie ofert, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż pakietów składników masy upadłości w postaci wyrobów gotowych marki Próchnik.

Cena wywoławcza 120.000,00 zł netto

 

Spis składników masy upadłości stanowiących przedmiot sprzedaży dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępne tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 maja 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu ofert proszone są o przesłanie informacji mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwocie 12.000,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

W przypadku zainteresowania zakupem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE 

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokalu niemieszkalnego nr U2 (w stanie deweloperskim) o pow. 277,01 m2 położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3.

 

Cena wywoławcza: 1.210.000,00 zł netto (plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie zawarcia umowy dla lokalu użytkowego).

 

Operat szacunkowy dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 maja 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 120.000,00 zł

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ADRIANY WOJUTYŃSKIEJ

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 118 m2, położonym w Ząbkach przy ul Skrajnej 32E m. 62, KW nr WA1W/00107261/9

 

Cena wywoławcza 297.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 maja 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.