SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do udziału w konkursie ofert, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż pakietów składników masy upadłości w postaci:

1. Wyrobów gotowych marki Próchnik. Cena wywoławcza 584.119,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

2. Tkanin i dodatków. Cena wywoławcza 122.000,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

3. Wyposażenia biura oraz salonów sprzedaży. Cena wywoławcza 108.000,00 zł netto.

Spis ruchomości dostępny tutaj

 Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu ofert proszone są o przesłanie informacji mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl lub honorata.brudnicka@prcwse.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 60.000,00 zł

Ad. 2 – 12.000,00 zł

Ad. 3 – 10.000,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku zainteresowania zakupem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych


OGŁOSZENIE

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

Cena wywoławcza 13.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie do
14 (czternastu) dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (w stanie deweloperskim) położonych w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3, za ceny netto (plus stawka VAT obowiązująca dla danego lokalu) wynikającej z oszacowania biegłego dla wartości rynkowej, wymienionych poniżej:

1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 70,57 m2 położony na I piętrze (II kondygnacja). Cena wywoławcza 618.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

2. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 63,44 m2 położony na I piętrze (II kondygnacja). Cena wywoławcza 556.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

3. Lokal mieszkalny nr 18 o pow. 70,36 m2 położony na II piętrze (III kondygnacja). Cena wywoławcza 616.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

4. Lokal mieszkalny nr 23 o pow. 46,35 m2 położony na II piętrze (III kondygnacja). Cena wywoławcza: 418.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

5. Lokal użytkowy nr U1 o pow. 267 m2 położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza: 1.941.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

6. Lokal użytkowy nr U2 o pow. 277,01 m2 położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza 2.013.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

1. Lokal mieszkalny nr 4 – 60.000,00 zł;

2. Lokal mieszkalny nr 8 – 55.000,00 zł;

3. Lokal mieszkalny nr 18 – 60.000,00 zł;

4. Lokal mieszkalny nr 23 – 40.000,00 zł;

5. Lokal użytkowy nr U1 – 190.000,00 zł;

6. Lokal użytkowy nr U2 – 200.000,00 zł

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ERNESTA BERDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokalu mieszkalnego nr 44 o pow. 24,05 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Białowieskiej 1 w Warszawie, KW nr WA6M/00180598/2.

Cena wywoławcza 292.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ANNY SIKORY

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł.

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł.

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł.

każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za każdy udział 1.000,00 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

– działka gruntu nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2 – wadium 90.000,00 zł;

– działka gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2 – wadium 80.000,00 zł

– działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2 – wadium 60.000,00 zł;

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MAGDALENY RECZYŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 625, dz. nr 204/5, obręb 004 Bieniewice, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. 153,78 m2, położonej w miejscowości Bieniewice przy ul. Błońskiej 48E, gm. Błonie, pow. warszawski-zachodni, KW nr WA1G/00068497/2.

Cena wywoławcza 252.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XIX GUp 1107/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 11.00.

Informujemy, że termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 15 lipca 2021 r. o godz. 10.00. Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o potwierdzenie terminu.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu związanych z marką „Próchnik”

za łączną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) netto

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 03 sierpnia 2021 roku, godzina 11.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 03 sierpnia 2021 r., godzina 11.00 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 07 maja2021 r., wpłacić wadium w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro@kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.


OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY MC GREEN

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej, dz. nr 63/3, obręb 0001, o pow. 3007 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Kampinos, gm. Kampinos, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie KW nr WA1G/00046358/6.

Cena wywoławcza 76.000,00 zł.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 04 sierpnia 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MONIKI WIERZBY

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nr 12 o powierzchni użytkowej 49,34 m² położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy Al. Jana Pawła II 14 w Radzyminie, KW nr WA1W/00110261/3 wraz z udziałem 4934/194229 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu związanym z własnością lokalu, KW nr WA1W/00098655/1

Cena wywoławcza 135.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Konkursu ofert dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.