UWAGA!!!

 

Informacje zawarte na stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

 

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK KATARZYNY DROŻDŻ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 113 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Gwiaździstej 29 w Warszawie, KW nr WA1M/00460871/2

Cena wywoławcza 180.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 06 lipca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK KATARZYNY DROŻDŻ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 68 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. L. Staffa 7 w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1M/00517375/0.

Cena wywoławcza 292.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu  dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 06 lipca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki pakietu należności przysługujących Upadłej spółce

Cena wywoławcza 157.000,00 zł netto.

 

Wycena należności dostępna tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczną lub za pomocą platformy internetowej) Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w kwocie 15.000,00 zł

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ALEKSANDRA BREJNAKA

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej (grunty orne) o pow. 23.239 m2, działki o nr ew. 314, 315, 316, 317, 318 i 319 (poprzednio 122/10 i 122/11), obręb 18 Pajtuny, położonej w miejscowości Pajtuny, gm. Purda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00105580/8.

Cena wywoławcza 82.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BASEL OLTEN PHARM S.A.  W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej reki, składników masy upadłości w postaci marek handlowych i produktowych wymienionych poniżej i receptur (spis w załączeniu) za wymienione poniżej kwoty netto:

  1. Marka „Evree” wraz z recepturami – 203.500,00 zł netto;

  2. Marka „Mincer Pharma” wraz z recepturami – 115.000,00 zł netto;

  3. Marka „Buna” wraz z recepturami – 27.500,00 zł netto;

  4. Pozostałe marki wraz z recepturami – 9.500,00 zł netto;

za łączną kwotę 355.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

 

Raport z określenia bieżącej wartości rynkowej składników niematerialnych w postaci marek handlowych i produktowych oraz receptur dostępny tutaj  Aneks do Raportu dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Syndyk przewiduje możliwość składania ofert na poszczególne składniki majątku z pierwszeństwem dla ofert złożonych na całość przedmiotu przetargu.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). Konkurs ofert przeprowadza się, jeżeli na każdą z marek lub na cały pakiet została złożona przynajmniej jedna oferta. W pierwszej kolejności aukcja zostanie przeprowadzona pośród ofert złożonych na cały pakiet. W przypadku wpływu ważnej oferty na pakiet oraz ofert na poszczególne składniki wybrana zostanie oferta na cały przedmiot sprzedaży. O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2023 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanych poniżej kwotach:

Ad. 1: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);

Ad. 2: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100);

Ad. 3: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset tysiące złotych, 00/100);

Ad. 4: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100);

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI CP TYCHY SP. O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki, w skład którego wchodzą:

– nieruchomość gruntowa o pow. 35 m2, nr ew. 5199/85, obręb 0001 Tychy, położona w Tychach przy Al. Jana Pawła II 16, KW nr KA1T/00046106/7

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 5.933 m2, działki o nr ew. 3418/85, 3425/85, 3421/85, 3423/58, 5142/85 zabudowanej trzema budynkami handlowo-usługowymi o łącznej pow. 8.632,51 m2, położonej przy Al. Jana Pawła II 14, 16 i 18, KW nr KA1T/00020672/7na terenie której działa galeria handlowo-usługowa City Point w Tychach

– nazwa przedsiębiorstwa CP Tychy

– ruchomości

– domena internetowa city-point.pl

z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości na rachunku bankowym i kasie upadłego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży oraz należności.

 

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10.760.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset sześćdzisiąt tysięcy złotych, 00/100) – sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępne tutaj

 

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na wskazany adres (decyduje data wpływu do Sądu) sygn. akt XVIII GUp 78/21

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela:

– w zakresie terminu oględzin oraz informacji dotyczących przedsiębiorstwa – Pan Arkadiusz Sonik, tel. 695 606 074, mail: citypointtychy@wp.pl

– w zakresie aspektów formalnych – syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BOŻENY FALUTY

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału 1/112 w nieruchomości gruntowej o pow. 2000 m2 działka nr ew. 154/29, obręb 0011 Kałęczyn, położonej w Kałęczynie, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr WA1G/00031364/3

Cena wywoławcza 2.150,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu  dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 200,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK RAFAŁA KRYSTOSIAKA

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1279 m2 działka nr ew. 350/4, położonej przy ul. Uroczej w Wolicy, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski, KW nr WA1P/00032868/2

 

Cena wywoławcza 234.700,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

 Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK SŁAWOMIRA KALETY

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

Cena wywoławcza 39.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości dostępny tutaj 

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2023 r.

 

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziałów w lokalu niemieszkalnym – Garażu G1 położone w budynku wielorodzinnym przy ul. Czapelskiej 25 Warszawie, KW budynku nr WA6M/00529203/6, wymienionych poniżej:

1. Udział 1/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego oznaczonego nr 15. Cena wywoławcza: 36.000,00 zł netto.

2. Udział 3/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z samodzielnego miejsca postojowego nr 45 oraz z zależnych miejsc postojowych w systemie dźwigowym o numerach 46 i 47. Cena wywoławcza: 60.000,00 zł netto.

3. Udział 3/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z samodzielnego miejsca postojowego nr 48 oraz z zależnych miejsc postojowych w systemie dźwigowym o numerach 49 i 50. Cena wywoławcza: 60.000,00 zł netto

4. Udział 3/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z samodzielnego miejsca postojowego nr 55 oraz z zależnych miejsc postojowych w systemie dźwigowym o numerach 51 i 52. Cena wywoławcza: 60.000,00 zł netto.

5. Udział 3/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z samodzielnego miejsca postojowego nr 56 oraz z zależnych miejsc postojowych w systemie dźwigowym o numerach 53 i 54. Cena wywoławcza: 60.000,00 zł netto.

6. Udział 4/52 w lokalu niemieszkalnym – Garażu nr G1 położonym w Warszawie przy ulicy Czapelskiej nr 25, z którym związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowych oznaczonych nr 2 [2/3], 8 i 10 wraz z poniesionymi nakładami na aranżację boxów. Cena wywoławcza: 80.000,00 zł netto (w tym 54.000,00 zł netto cena za udziały w nieruchomości wg wyceny biegłego oraz 26.000,00 zł netto nakłady stanowiące koszty rzeczywiście poniesione).

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena wraz z aneksem dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 maja 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 – podpisany skan (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 01 czerwca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

  1. Miejsce postojowe nr 15 – 3.500,00 zł;

  2. Miejsce postojowe nr 45/46/47 – 6.000,00 zł:

  3. Miejsce postojowe nr 48/49/50 – 6.000,00 zł:

  4. Miejsce postojowe nr 55/51/52 – 6.000,00 zł:

  5. Miejsce postojowe nr 56/53/54 – 6.000,00 zł:

  6. Miejsce postojowe nr 2 [2/3], 8 i 10 – 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.